Wheel Chạy, Banh Chạy

Hamster là loài rất năng động, nhất là ban đêm, theo tập tính thì bé sẽ dậy để hoạt động, tìm thức ăn, chạy nhảy.

Vì vậy rất cần có Wheel chạy cho bé tập thể dục nheng.

Size wheel tùy dòng lớn nhỏ mà bạn có thể chọn cho phù hợp:

  • Robo thì nhỏ con nên wheel vô tư, không cần lớn quá

  • Winter White vs Campell thì wheel từ 16cm trở lên

  • Bear wheel từ 18cm, 21cm trở lên (dòng này tốt nhất càng to càng tốt)

Wheel thường

Nhỏ 12cm - 30k

Lớn 16cm - 60k

Wheel thường

Nhỏ 12cm - 30k

Lớn 16cm - 60k

Wheel thường

Nhỏ 12cm - 30k

Lớn 16cm - 60k

Wheel thường

Nhỏ 12cm - 30k

Lớn 16cm - 60k

Wheel 11cm - 25k

Wheel 11cm - 25k

Wheel 11cm - 25k

Wheel 13.5cm - 65k

Wheel 13.5cm - 65k

Wheel gắn lồng

16cm - 70k

Wheel gắn lồng

16cm - 70k

Wheel gắn lồng

16cm - 70k

Wheel gắn lồng

16cm - 70k

Wheel gắn lồng

16cm - 70k

Wheel DAISY 16cm - 225k

Wheel DAISY 16cm - 225k

Wheel gỗ màu

14cm - 80k

18cm - 120k

21cm - 140k

26cm - 280k

Wheel gỗ màu

14cm - 80k

18cm - 120k

21cm - 140k

26cm - 280k

Wheel gỗ màu

14cm - 80k

18cm - 120k

21cm - 140k

26cm - 280k

Wheel gỗ màu

14cm - 80k

18cm - 120k

21cm - 140k

26cm - 280k

Wheel nhựa 18cm - 90k

Wheel nhựa 18cm - 90k

Wheel nhựa 18cm - 90k

Wheel trong suốt 17.5cm - 110k

Wheel trong suốt 14cm - 95k

Wheel nhựa 21cm - 158k

Wheel nhựa 21cm - 158k

Wheel nhựa 21cm - 158k

Wheel nhựa 21cm - 158k

Wheel DAISY 20cm - 270k

Wheel DAISY 20cm - 270k

Wheel Trong Suốt Cao Cấp 20cm Kèm đế - 330k

Wheel Trong Suốt Cao Cấp 20cm Kèm đế - 330k

Wheel BUCATSTATE 21cm - 330k

Wheel BUCATSTATE 21cm - 330k

Wheel BUCATSTATE 21cm - 330k

Wheel BUCATSTATE 21cm - 330k

Wheel Trong Suốt Cao Cấp 26cm - 400k

Wheel Trong Suốt Cao Cấp 26cm - 400k

Wheel BUCATSTATE 21cm - 330k

Wheel BUCATSTATE 21cm - 330k

Wheel BUCATSTATE 21cm - 330k

Wheel BUCATSTATE 21cm - 330k

Wheel trong suốt lắp ráp

15cm - 200k

18cm - 225k

21cm - 265k

26cm - 330k

Wheel trong suốt lắp ráp

15cm - 200k

18cm - 225k

21cm - 265k

26cm - 330k

Wheel trong suốt lắp ráp

15cm - 200k

18cm - 225k

21cm - 265k

26cm - 330k

Wheel trong suốt lắp ráp

15cm - 200k

18cm - 225k

21cm - 265k

26cm - 330k

Banh Chạy Nhựa Không Đế

Nhỏ 12cm - 50k

Lớn 14cm - 60k

Banh Chạy Nhựa Không Đế

Nhỏ 12cm - 50k

Lớn 14cm - 60k

Banh Chạy Nhựa Không Đế

Nhỏ 12cm - 50k

Lớn 14cm - 60k

Banh Chạy Nhựa Không Đế

Nhỏ 12cm - 50k

Lớn 14cm - 60k