Mấy bồ cứ tham khảo thoải mái, xong nhắn tin cho nhà mình để chốt ốc nha.