Sóc bay Úc

Cách nuôi:

Sóc bay mặt xám

Có đốm đen dưới tai

Sóc bay mặt xám

Có đốm đen dưới tai

Sóc bay mặt trắng

KHÔNG Có đốm đen dưới tai

Sóc bay mặt trắng

KHÔNG Có đốm đen dưới tai

Sóc bay LEUCY

Toàn thân màu trắng, vàng

Sóc bay LEUCY

Toàn thân màu trắng, vàng

Sóc bay LEUCY

Toàn thân màu trắng, vàng